Дирекция "Бюро по труда" -

курсове и програми за заетост

Кога ще Ви откажат регистрация:

- Ако сте регистриран в друга Дирекция “Бюро по труда”.

- Ако предната Ви регистрация е прекратена поради неизпълнение на задълженията Ви по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли шест месеца от прекратяването й.

- Ако сте уволнен дисциплинарно при работа по програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

Какво ще се случи, ако не уведомите, че започвате работа?

Регистрацията Ви ще бъде прекратена поради неявяване в Дирекция "Бюро по труда" и ще имате право на следваща регистрация след като изтекат шест месеца.

РЕГИСТРАЦИЯ В ДБТ

Няма определен срок, в който освободените
от работа лица да се регистрират в ДБТ

Всеки български гражданин, както и всеки гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който търси работа, може да се регистрира в Дирекция "Бюро по труда". Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

1. документ за самоличност;

2. документи за придобито образование и/или квалификация;

3. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

2. заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;

5. документ, издаден от общината, за регистрация по настоящ адрес /ако настоящият адрес е различен от адреса по лична карта/;

6. решение на Териториалната експертна лекарска комисия /Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност;

7. други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

ПРОЦЕДУРА ПРИ СМЯНА НА АДРЕСА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА

1.При промяна на посочения при регистрацията постоянен и/или настоящ адрес, в срок 7 календарни дни лицето следва да подаде молба-декларация по образец и да представи удостоворение за нов постоянен и/или настоящ адрес.

2. Когато новият адрес се намира на територия, обслужвана от друга ДБТ, регистрацията се прекратява, считано от датата на издаване на удостоверението за новия адрес.

3. В молбата-декларация, лицето вписва, че е информирано за възможността да няма прекъсване на регистрацията, ако посети съответната ДБТ в 30-дневен срок от датата на прекратяване на регистрацията.

4. ДБТ изготвя надлежно заверени копия на наличните регистрационни документи и съпроводително писмо до ДБТ по новия адрес, посочен в молбата-декларация и ги връчва на лицето.

5. При неспазване на срока по т.3, лицето може да се регистрира в ДБТ по новия адрес, но регистрацията му не се счита за непрекъсната.

6. Процедурата се прилага и при преместване на лицето от ДБТ по постоянния си адрес в ДБТ по настоящия си адрес и обратно.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

Лицата, започнали работа следва да уведомят за ДБТ в срок от 7 календарни дни. Уведомяването се извършва чрез попълване на молба-декларация по образец и прилагане на копия от документите за назначаване при започване на работа. Документите могат да се изпратят от лицата с писмо с обратна разписка чрез “Български пощи”-ЕАД, като дата на изпращане на писмото върху пощенското клеймо следва да е в 7-дневния срок за уведомяване.


РЕГИСТРАЦИЯ В ДБТ | КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ | ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ | РАБОТА В ЧУЖБИНА