Дирекция "Бюро по труда" -

курсове и програми за заетост

ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

Най-предпочитаните програми за заетост
с европейско и национално финансиране

ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ – СХЕМА "МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"

Основната цел на схема "Младежка заетост" е предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст да се включат в стажуване или обучение по време на работа. ...Прочети още ...

ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ – СХЕМА "ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ"

Основната цел на проекта е осигуряне на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Такива са безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда" над 12 месеца; безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства. ... Прочети още ...

ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ – СХЕМА "НОВО НАЧАЛО"

Основната цел на проекта е предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование /дипломирани/ да стажуват при работодател на длъжност, която съответства на придобитото образование в професионалното направление на ... Прочети още ...

ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ – СХЕМА "РАЗВИТИЕ"

Целите, които си поставя схема "Развитие" са:

1. Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", с цел тяхното последващо включване в заетост.

2. Съкращаване престоя на пазара на труда на лицата от целевата група.

3. Обезпечаване с квалифицирана работна сила... Прочети още ...

ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ – СХЕМА "ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ"

Целите, които си поставя схема "Подкрепа за предприемчивите българи" са:

1. Подпомагане на безработни лица, които имат желание и нагласа за започване на самостоятелна стопанска дейност да развият идеите си и разработят бизнес планове.

2. Предоставяне на подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка ... Прочети още ...

ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ – СХЕМА "ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА"

Основната цел на проект "По-близо до работа" е насърчаване на мобилността на лицата, които имат желание да работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. Лицата получават стойността на направените от тях ежедневни транспортни разходи... Прочети още ...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ"

Програма насочена към осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане. По тази програма се разкриват работни места в общополезни дейности, както и в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие... Прочети още ...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ"

Програма насочена към предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти.

1. Дейността "Личен асистент" цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. ... Прочети още ...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ"

Програма насочена към ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на освободени лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда", останали без работа в резултат от икономическата криза.

Обект на Програмата са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" безработни лица, освободени на основание чл. 328, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4; чл. 327, т.т.1, 2 ,3 и/или чл.331 от Кодекса на труда, считано от 1.11.2008 г., ... Прочети още ...


РЕГИСТРАЦИЯ В ДБТ | КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ | ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ | РАБОТА В ЧУЖБИНА