Дирекция "Бюро по труда" -

курсове и програми за заетост

Преди да Ви издадат ваучер за обучение, трябва да изберете Доставчик на обучение.

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" обученията се осъществяват от Доставчици на обучения – обучаващи организации, обучаващи институции или обучителни центрове, включени в списъци, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Списъците може да видите на тази страница.

КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ

Курсовете за професионална квалификация
са безплатни за лицата

КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

По схема "Аз мога повече" се осигурява възможност за повишаване на знанията и уменията на заети и самонаети лица. Предоставят се обучения за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Обученията по чужд език или дигитална компетентност са определени съгласно Европейската референтна рамка. ...Прочети още

КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ПОСЛЕДВАЩА ЗАЕТОСТ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Всички регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" безработни лица имат право да се включат в курсове за професионална квалификация. Обучението на лицата, включени в такива курсове се заплаща от Дирекция "Бюро по труда". Включените лица имат право на:

- стипендия за времето на курса;

- ежедневни транспортни разходи ... Прочети още

КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ С ПОСЛЕДВАЩА ЗАЕТОСТ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

По схема "Развитие" се извършва обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", с цел тяхното последващо включване в заетост. Целта е да се съкрати престоя на пазара на труда на безработните лица и да им се подсигури доход. Освен това се цели и осигуряване на квалифициран персонал на работодателите, съобразно специфичните им потребности. ... Прочети още

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Целите, които си поставя схема "Подкрепа за предприемчивите българи" са:

1. Подпомагане на безработни лица, които имат желание и нагласа за започване на самостоятелна стопанска дейност да развият идеите си и разработят бизнес планове.

2. Предоставяне на подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес. ...Прочети ощеРЕГИСТРАЦИЯ В ДБТ | КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ | ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ | РАБОТА В ЧУЖБИНА