Дирекция "Бюро по труда" -

курсове и програми за заетост

ИДЕИ И СЪВЕТИ

Попълване на автобиография/CV европейски формат

Написването на успешна автобиография е лесно, ако знаете как. Вземете всичките си умения и опит и да ги приспособете към работата, за която кандидатствате.

Важно:

- Не променяйте текста в лявата колона;

- Не променяйте подредбата и шрифта на формуляра.

Ето как се попълва автобиография / CV европейски формат:

Лична информация

1. Посочете името си по начина, по който е посочено, като започнете с Вашето фамилно име. Ако имате повече фамилни имена, започнете с онова, което най-често използвате. Ако кандидаствате при български работодател може да изпишете името си нормално.

2. Посочете пълен адрес, на който могат да се свържат с Вас. Ако постоянният Ви адрес е различен от адреса, на който живеете в момента, напишете и двата адреса, като посочите времето /от-до/, през което могат да се свържат с Вас на дадения адрес.

Лични данни в cv

3. Посочете телефонен номер/а, на който могат да се свържат с Вас. Номерът се посочва в неговата международна форма. Първо се поставя знак плюс "+"/без интервал след него/, следван от международния код за избиране, интервал и пълният номер, написан без интервали между цифрите.

Например:

Мобилен телефон: +359 812345678

4. Напишете номер на факс, като следвате правилото за изписване на телефонни номера.

5. Посочете пълен e-mail адрес, като уточните ако е служебен.

Забележка: Не е задължително да прилагате снимка в автобиографията, освен ако не се изисква от работодателя. Ако се изисква се придържайте към jpg – формат.

Предпочитана длъжност/Сфера на работа

Този параграф е резюме на Вашите основни компетенции. Посочете предпочитаната от Вас длъжност или сфера на работа.

Например: Администратор база данни

Трудов стаж

Опишете всяка длъжност, която сте заемали, и която се отнася до позицията, за която кандидатствате, като започнете с последната.

1. Посочете периода /от-до/, през който сте заемали дадената длъжност.

2. Посочете наименованието и същността на Вашата длъжност.

Например: Специалист по поддръжка

3. Назовете основните Ваши дейности и отговорности. Ако е необходимо, опишете отделните функции, които сте изпълнявали /в проценти спрямо работното време/.

Например: Поддръжка на компютърна мрежа

4. Посочете името и адреса на работодателя. Ако е необходимо, добавете още информация /телефон, факс, e-mail/.

5. Посочете дейността или сферата на работа на Вашия работодател.

Например: Транспорт

Забележки:

- Ако за пръв път кандидатствате за работа, не забравайте да опишете стажа по време на обучението си, който на практика е бил първият Ви професионален опит;

- Ако опитът Ви в професионален план е ограничен /тъй като наскоро сте завършили училище или университет/, поставете раздела за образование преди раздела за трудов стаж, за да акцентирате върху текущите си квалификации.

Трудов стаж и образование в cv

Образование и обучение

В отделни параграфи, посочете отделно вяко завършено образование или квалификационен курс, който сте завършили, като започнете с последния. Не е необходимо да посочвате всичките си квалификации. Не е нужно да се връщате назад до началното училище, ако имате университетско образование. Опишете квалификациите, които са от значение за длъжността, за която кандидатствате.

1. Посочете датите /от-до/, за да е видна продължителността на обучението.

2. Напишете точното наименование на придобитата квалификация.

Например: Техник на компютърни системи – трета степен на професионална квалификация

3. Опишете накратко основните дисциплини или професионални умения, които се изучават и придобиват по време на курса на обучение.

Например:

- хардуерни елементи за изграждане и поддръжка на компютърни системи;

- поддръжка на софтуер на компютърни системи;

- свързване на компютърни мрежи към Интернет;

- използването на специализирана апаратура за измерване.

4. Посочете името /при необходимост и адреса/ и вида институция, в която сте учили.

5. Позицията "Ниво по националната класификация" се попълва само ако изрично се изисква. При необходимост се консултирайте се с организацията, която Ви е издала документа за квалификация.

Лични умения и компетенции

Чужди езици в cv

Тук посочвате умения и компетенции, придобити както по време на работа, така и в свободното време, за които не притежавате сертификат или диплома. В разделите, които следват /езици, социални, организаторски, технически, компютърни, артистични и други умения и компетенции/ можете да опишете уменията и компетенциите, които сте придобили, както в процеса на образование и обучение, така и по време на семинари или в неформална обстановка /в процеса на работа или в свободното време/.

Забележка: Изтрийте разделите, които не можете да запълните с информация.

1. В раздела "Чужди езици" опишете Вашите умения и компетенции като използвате таблицата за самооценка, създадена от Съвета на Европа. Ако притежавате сертификат за владеене на език, посочете нивото му и датата на получаване.

Лични умения и компетенции в cv

Забележка: За всички следващи умения почете къде са придобити въпросните умения /по време на обучение, работа, семинари, през свободното време и т.н./.

2. Социалните умения и компетенции описват взаимоотношенията Ви с околните. Посочете дали работите лесно в екип, дали се адаптирате лесно /например в международна среда/, дали имате добри комуникативни умения.

3. Организационните умения и компетенции се отнасят до координиране и ръководене на група хора, проекти или бюджети .

Опишете Вашите организационни умения и компетенции по следния начин:

- лидерска позиция /в момента отговарям за екип от 10 души/;

- организаторски опит /логистичен опит/;

- опит в управлението на екипи и проекти.

4. Техническите умения и компетенции се отнасят до способността да се използват определени уреди, апаратура и съоръжения, различни от компютър. Тук се посочват и специфични умения и компетенции, които са характерни за дадената сфера.

5. Компютърните умения и компетенции се отнасят до обработка на документи, обработка на база данни, използването Интернет, умения на по-високо ниво /програмиране/.

6. Посочете Вашите артистични умения и компетенции, които смятате за ценни.

7. Посочете други умения и компетенции, които притежавате и смятате за ценни, и които не сте посочили в по-горните раздели.

8. Посочете дали притежавате свидетелство за управление на МПС и коя категория.

9. В раздела "Допълнителна информация" се посочва всякаква информация, която според Вас е приложима в случая. Може да посочите Ваши разработки, членство в професионални организации, координате на лицата, които ще Ви дадат препоръки.

10. В раздела "Приложения" избройте всичко, което прилагате към автобиографията. Например: копия от дипломи и други квалификации, включително сертификати, които се издават в края на всеки курс.РЕГИСТРАЦИЯ В ДБТ | КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ | ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ | РАБОТА В ЧУЖБИНА